Mike McGlinchey Authentic Jersey Zaangażowania | SALEZJANIE KS. BOSKO | Dom Macierzysty SDB Turyn-Valdocco

Zaangażowania

Zaangażowanie osobiste członków

Przynależność do Stowarzyszenia pociąga za sobą następujące zobowiązania jego członków:
1)  Dowartościowanie – w łączności z Kościołem, którego Maryja jest typem i  figurą – uczestnictwa w życiu liturgicznym, zwłaszcza w sakramentach Eucharystii i Pojednania oraz praktykowanie życia chrześcijańskiego.
2) Praktykowanie i szerzenie nabożeństwa do Maryi Wspomożycielki, według ducha ks. Bosko, i w zgodności z Rodziną Salezjańską (po odnowie).
3)  Odnowienie, wzmocnienie i kultywowanie ludowych praktyk pobożnych,  takich jak np. Wspomnienie Maryi Wspomożycielki 24 dnia każdego miesiąca, różaniec, nowenna do uroczystości Maryi Wspomożycielki, błogosławieństwo Wspomożycielk
4)  Modlitwa w intencji wszystkich powołań w Kościele: świeckich i kościelnych oraz przyczynianie się, przy wykorzystaniu dostępnych ku temu środków, do wzbudzania powołań do Rodziny Salezjańskiej.
5)  Naśladowanie Maryi przez stwarzanie we własnych rodzinach atmosfery życzliwości i akceptacji oraz troska względem młodzieży najuboższej i osób potrzebujących, przejawiająca się w modlitwie i praktycznym działaniu.
6) Praktykowanie postaw ewangelicznych w codziennym życiu, zwłaszcza postawy dziękczynienia względem Boga za jego wspaniałe dzieła, które nie przestaje ciągle dokonywać, i postawy wierności Bogu, na wzór Maryi, zwłaszcza w godzinach trudności i krzyża.

STOWARZYSZENIE ADMA W RODZINIE SALEZJAŃSKIEJ

Członkowie Stowarzyszenia należą do Rodziny  Salezjańskiej z racji praktykowania nabożeństwa salezjańskiego do Wspomożycielki, w formie  ustanowionej przez samego ks. Bosko.
Ta przynależność zobowiązuje do oddawania czci Maryi Wspomożycielce i Matce Kościoła przy  jednoczesnym angażowaniu się na polu posłannictwa młodzieżowego i ludowego według ks. Bosko; dotyczy to zwłaszcza wzrastania w wierze i obrony wiary w społeczeństwie.
Tak więc Stowarzyszenie ADMA, wchodząc w  skład Rodziny Salezjańskiej, podkreśla znaczący charakter maryjnej pobożności ludowej:  jako  narzędzia ewangelizacji i rozwoju warstw ludowych oraz młodzieży potrzebującej. Uznaje Przełożonego Generalnego: następcę ks. Bosko  jako ojca i centrum jedności całej Rodziny Salezjańskiej.

Udział w dobrach duchowych

GliCzłonkowie Stowarzyszenia uczestniczą w dobrach duchowych Rodziny Salezjańskiej. Poza tym mają udział w owocach kultu i modlitw wznoszonych w Bazylice Maryi Wspomożycielki w Turynie i w kościołach, przy których działają Stowarzyszenia lokalne ADMA. Kiedy umiera jeden z członków, członkowie grupy, do której zmarły przynależał, są zaproszeni do uczestnictwa we Mszy św. w jego intencji. Złączenie z Sanktuarium
Maryi Wspomożycielki w TURYNIE-VALDOCCO
Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki jest żywotnie połączone z Sanktuarium w Turynie-Valdocco. Można powiedzieć, że Maryja nie tylko interweniowała co do jego budowy, zgodnie ze świadectwem ks. Bosko, ale i stąd rozciągnęła swoją opiekę nad całym światem. Oto dlaczego Stowarzyszenie jest wezwane do stałej łączności z tym świętym miejscem (por. List Przełożonego Generalnego Egidio Viganò do Rektora Sanktuarium). Każde Stowarzyszenie lokalne, jako wyraz tej łączności, pielęgnuje szczególną komunię i solidarność z Sanktuarium Maryi Wspomożycielki w Turynie-Valdocco i pierwszym ADMA, które tam powstało.
—————–“POWIERZCIE KAŻDĄ SPRAWĘ JEZUSOWI EUCHARYSTYCZNEMU
—————–I MARYI WSPOMOŻYCIELCE, A ZOBACZYCIE, CO TO SĄ CUDA”. (KS. BOSKO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *