Mike McGlinchey Authentic Jersey Regulamin | SALEZJANIE KS. BOSKO | Dom Macierzysty SDB Turyn-Valdocco

Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA

Wstęp
Czytamy we Wstępie, że ks. Bosko natchniony przez Ducha Świętego, odpowiadając na wymogi i znaki czasów, zapoczątkował różne formy apostolstwa i stworzył szeroki ruch osób, które poprzez różne sposoby działania angażują się na rzecz ludzi młodych i mas ludowych. Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki zostało założone jako uprzywilejowane narzędzie
“szerzenia czci dla Najświętszego Sakramentu
i nabożeństwa do Maryi Wspomożycielki Wiernych”.

Zostało kanonicznie erygowane w Sanktuarium Maryi Wspomożycielki w Turynie 18 kwietnia 1869 r. i było „przez niego (tj. ks. Bosko) uważane za prawie że integralną część Zgromadzenia Salezjańskiego””.
Brewem papieskim z 5 kwietnia 1870 Pius IX wyniósł je do godności Arcybractwa z prawem wcielania do niego wszystkich Stowarzyszeń powstałych na świecie, o tej samej nazwie i mających takie same cele.
W końcu 24 lipca 1989 r. „Przełożony Generalny ze swoją Radą oficjalnie uznał przynależność Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki do Rodziny Salezjańskiej”.

NOWE STOWARZYSZENIE MARYI WSPOMOŻYCIELKI

Akt założenia
Ks. Bosko, w rok potem jak wzniósł na cześć Maryi wotywne Sanktuarium Wspomożycielki (Turyn-Valdocco, 1868 r.), zgodnie z Jej wskazaniami danymi mu we śnie, zechciał powołać do życia, działające przy tej Bazylice, Arcybractwo Maryi Wspomożycielki (18 kwietnia 1869 r.), aby rozprzestrzenić na cały świat nabożeństwo do Dziewicy czczonej pod tym imieniem.. Sanktuarium Maryi Wspomożycielki – punkt centralny szerzenia tej misji w świecie, „stało się dla ks. Bosko centrum spójności jego dzieł, źródłem łask i maryjnym sanktuarium, będącym w służbie dla całego świata”.
Zawierzenie ks. Bosko Maryi Wspomożycielce znalazło w Stowarzyszeniu ADMA jeden z najbardziej prostych i praktycznych wyrazów szerzenia jej kultu wśród prostego ludu.
“Doświadczenie wieków pozwala nam dostrzec w wyrazisty sposób, że Maryja nie przestała pełnić z nieba z wielkim powodzeniem tej misji Matki Kościoła i Wspomożycielki Wiernych, którą zapoczątkowała na ziemi”. Ta matczyna i skuteczna obecność Maryi stanowi fundament Stowarzyszenia ADMA i inspirację dla zaangażowania jego członków w służbie na rzecz Królestwa Bożego.

CHARAKTER STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki jest ‘miejscem’ spotkania wiernych, którzy spełniają w jego ramach typowe dlań działania.
Proponuje swego rodzaju itinerarium uświęcenia i apostolatu, według charyzmatu ks. Bosko.
Dowartościowuje, w szczególny sposób, kult Jezusa Eucharystycznego i nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki, czyniąc to poprzez wszelkie możliwe formy, publiczne i prywatne, zatwierdzone przez Kościół.
Stanowi w Kościele publiczne Stowarzyszenie wiernych, którzy podzielają jego idee i typowe dlań inicjatywy. Jest więc dziełem pozostającym w wierności Pasterzom Kościoła i współpracującym z innymi grupami kościelnymi, zwłaszcza tymi, które wchodzą w skład Rodziny Salezjańskiej.
Posiada osobowość prawną, zgodnie z wymogami Prawa Kanonicznego.
Zgodnie z prawem obowiązującym w poszczególnych państwach, może otrzymać osobowość prawną cywilną, ale nie może przynależeć do partii politycznych, ani też do grup, które kierują się celami zysku. Pełna nazwa Stowarzyszenia:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *